Informatie

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken, neem vrijblijvend contact met ons op.
 

U kunt uw vraag stellen via het onderstaande contactformulier, dan zullen wij zo spoedig mogelijk reageren. Tijdens kantoortijden zijn wij ook direct bereikbaar via telefoon of email.

Routebeschrijving ‘s-Hertogenbosch

 

Het kantoor is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur.

 

Koninginnenlaan 26

5211 WG ‘s-Hertogenbosch

Postbus 1358

5200 BK 's-Hertogenbosch

 

T  073 6122392

F  073 6145540

info@schakeladvocaten.nl

Schakel Advocaten

 
Contact Us

Thanks for submitting!

 

Contactformulier

Uw bericht is verzonden.

 

Tarieven

Schakel Advocaten speelt met haar tarieven in op de wensen van de cliënten.

 

Wij werken intensief samen met de Raad voor Rechtsbijstand zodat u ook bij ons terecht kunt wanneer u een laag inkomen heeft en wellicht in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp. Tijdens het eerste gesprek wordt meteen gekeken of u hiervoor in aanmerking komt en hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn.

 

Komt u niet voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking dan zullen we met u bespreken op basis van welk uurtarief wij u kunnen bijstaan. Tijdens het eerste gesprek zal de advocaat dit met u bespreken en u tevens een kostenraming geven. De hoogte van het uurtarief wordt onder meer bepaald door uw inkomen.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken tussen de advocaten van Schakel Advocaten en hun cliënten. Derden kunnen geen aanspraak maken op deze voorwaarden.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het advocatenkantoor en de aldaar werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met de door het advocatenkantoor verschuldigde eigen risico.

 2. Op verzoek kan inzage in de verzekeringspolis worden verkregen.


Artikel 3: Rol van de advocaat

 1. De advocaat dient de regels van zijn beroepsgroep te respecteren.

 2. De advocaat zal zich ten behoeve van de cliënt binnen de grenzen van de wet en die regels zo gedienstig mogelijk opstellen.

 3. De advocaat is echter leidend in de door cliënt te voeren procedures en te ondernemen stappen.

 4. De cliënt kan op generlei wijze de advocaat dwingen stappen te ondernemen tegen de wil van de advocaat.

 5. De advocaat is gebonden aan de wet en de regels van de advocatuur, zijnde de Gedragsregels, de verordeningen en de richtlijnen van de Orde van Advocaten.

 6. De advocaat garandeert de cliënt een absolute geheimhouding en enkel na goedkeuring van de cliënt of na anders na consultatie van de Deken van de Orde van Advocaten kan hiervan worden afgeweken.


Artikel 4: Opdrachten

 1. Deze algemene voorwaarden worden verstrekt bij de opdrachtbevestiging en zijn verder op te vragen bij de Kamer van Koophandel. Op de website www.schakeladvocaten.nl zijn deze voorwaarden ook te raadplegen.

 2. In de opdrachtbevestiging worden de nadere details van de opdracht vastgelegd en de relatie advocaat en cliënt bevestigd. In ieder geval worden prijsafspraken en taakomschrijving afdoende transparant verwoord in de opdrachtbevestiging. Er wordt ook aangegeven of verwacht wordt dat cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.  Indien er conflict zou ontstaan tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging, gaat de tekst van de opdrachtbevestiging voor.

 3. De advocaat zal zijn uiterste best doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Hoe groot of hoe klein de kans ook is, er bestaat altijd een risico op verlies en een daarbij horende proceskostenveroordeling die voor risico en rekening van de cliënt komt.


Artikel 5: Reikwijdte en volmacht

 1. De advocaat legt in de opdrachtbevestiging de reikwijdte vast van de opdracht, begin en einde voor zover mogelijk, en het doel en de voorwaarden op basis waarvan geconcludeerd kan worden dat aan de opdracht is voldaan.

 2. Zolang de cliënt de opdrachtbevestiging niet weerspreekt, wordt ervan uitgegaan dat die omschrijving de juiste grenzen stelt. Bij twijfel kan nog worden teruggevallen op de aantekeningen die de advocaat heeft gemaakt en bewaard bij het dossier.

 3. De advocaat wordt geacht door de cliënt in de ruimste zin des woord te zijn gemachtigd om alle belangen binnen de beschreven opdracht namens en voor de cliënt te behartigen, zonder daarvoor steeds opnieuw schriftelijke toestemming voor te hoeven vragen. Wel zal de advocaat zoveel als mogelijk de cliënt vooraf informeren over de te nemen stappen en dit door te spreken. Indien spoed dit vereist kan worden volstaan met het kort nadien versturen van de processtukken.

 4. De volmacht strekt ook tot het inschakelen van derden ten behoeve van de in de opdracht vallende werkzaamheden. Indien het inschakelen van derden ook kosten met zich meebrengt, dient de cliënt hiervan van te voren op de hoogte te zijn gebracht. Alle kosten zijn immers voor de cliënt tenzij expliciet anders is afgesproken.


Artikel 6: Wijziging en einde opdracht

 1. Indien de cliënt een wijziging wil van de opdracht, dient zulks schriftelijk te worden aangegeven, en zal de advocaat een nieuwe omschrijving aan de cliënt sturen. Die nieuwe omschrijving geldt dan als wijziging/aanvulling van de oorspronkelijke opdracht.

 2. Het staat de cliënt steeds vrij om zonder nadere motivering voor een andere advocaat te kiezen en de opdracht te beëindigen. Wel dient de cliënt dan alle nog openstaande bedragen per omgaande te betalen, dan wel daarvoor een betalingsregeling te treffen.

 3. Indien een advocaat van mening is dat hij niet meer vrij is om de cliënt bij te staan, dan wel om andere hem moverende redenen zich niet meer in staat acht de cliënt de beste kwaliteit aan rechtsbijstand te verlenen, mag de advocaat de opdracht ook schriftelijk gemotiveerd opzeggen. In geval er reeds een procedure met verplichte procesvertegenwoordiging aanhangig is, zal in goed onderling overleg moeten worden bekeken hoe eventueel een andere advocaat de opdracht kan overnemen.


Artikel 7: Informatie tussen advocaat en cliënt

 1. Zowel de advocaat als de cliënt dienen elkander over alle relevante ontwikkelingen op de hoogte te houden. De advocaat kan alleen handelen op basis van de informatie die hij van de cliënt krijgt. De advocaat stuurt van alle processtukken en alle andere relevante correspondentie een kopie aan de cliënt. Indien mogelijk gaat dit per e-mail.

 2. Indien de cliënt dat wil kan hij één keer per dossier kosteloos een extra (digitale)  kopie van zijn dossier krijgen. Iedere daaropvolgende kopie zal tegen kostprijs (waaronder de gespendeerde tijd voor het maken van een kopie) worden verstrekt.


Artikel 8: Financiële afspraken

 1. De werkzaamheden kunnen op basis van (deels) door de overheid gefinancierde rechtsbijstand worden gedaan, dan wel op betalende basis. Dit is afhankelijkheid van de hoogte van het inkomen en zal met cliënt worden besproken. Aan het begin van de opdracht dient daartoe een keuze te worden gemaakt en zal ook een inschatting worden gemaakt van de kosten. Wanneer er op betalende basis wordt gewerkt kan er gekozen worden voor een uurtarief, dan wel een zaakstarief.

 2. Bij een uurtarief wordt in principe een voorschot verlangd en zal maandelijks (of zo vaak als noodzakelijk) worden gedeclareerd. Het voorschot wordt pas bij de eindfactuur verrekend, tussentijdse facturen dienen derhalve steeds ten volle te worden voldaan. Bij een zaakstarief geldt dat het gehele bedrag in één keer en van te voren dient te worden voldaan tenzij dat expliciet anders is afgesproken.

 3. Bij een beroep op de gefinancierde rechtsbijstand (www.rvr.org) zal de cliënt de geschatte eigen bijdrage terstond moeten voldoen. Bij het niet voldoen ervan is de advocaat vrij om alsnog de zaak te weigeren en de toevoeging rechtsbijstand te doen intrekken.

 4. Indien de verleende toevoeging rechtsbijstand om welke reden dan ook wordt ingetrokken, dient de cliënt alsnog de kosten rechtsbijstand te vergoeden, maar dit zal geschieden aan de hand van de regels van de Raad voor Rechtsbijstand. Indien de toevoeging vanwege vermogen of inkomen wordt ingetrokken, zal een nieuwe prijsafspraak gemaakt moeten worden, die niet lager zal zijn dan de voorheen te verwachten vergoeding zoals die middels toevoeging zou worden verkregen. Indien de toevoeging wordt ingetrokken vanwege bereik of een andere door de advocaat in te schatten reden, zal de nieuwe prijsafspraak niet liggen onder de normaliter verschuldigde eigen bijdrage.

 5. De cliënt is gehouden om alle kosten die namens hem worden gemaakt te voldoen. De advocaat dient de cliënt zo nauwkeurig mogelijk en bij voorkeur ruim van te voren over die kosten te informeren. Het door cliënt niet voldoen aan de financiële verplichtingen geeft de advocaat het recht om de opdracht te beëindigen, met inachtneming van alle zorgvuldigheid waartoe de wet hem verplicht.

 6. Alle betalingen dienen per bank te worden voldaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld indien iemand geen bankrekening heeft, kan een contante betaling worden geaccepteerd. De advocaat mag per jaar maximaal 5000 euro aan contanten van dezelfde cliënt aanvaarden.

 7. De standaardbetalingstermijn is 14 dagen, tenzij expliciet anders vermeld.

 8. Indien de cliënt de betalingstermijn niet respecteert, is over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en de eventuele incassokosten indien het op een incassoprocedure aankomt. De cliënt hoeft maar één keer aangemaand te worden alvorens de incasso aan de rechter kan worden voorgelegd.


Artikel 9: Derdengelden

 1. Het kantoor maakt gebruik van een stichting derdengelden. Daarop kunnen gelden die niet bedoeld zijn voor het kantoor gestort worden om vandaar uit weer door te storten, mits voldaan aan alle toestemmingsvereisten.

 2. Een advocaat kan met de cliënt schriftelijk overeenkomen dat de derdengelden worden aangewend ter voldoening van een eigen specifieke declaratie, waarbij het factuurbedrag expliciet dient te worden genoemd.

 3. De rente over het bedrag komt niet eerder aan cliënt toe dan nadat het geld acht dagen op de rekening heeft gestaan en na aftrek van de gemaakte bankkosten en 0,25% kostenvergoeding (¼ procent x {(aantal depot – 8) : 365 } x de hoofdsom).


Artikel 9: Geschillen

 1. Bij geschillen tussen cliënt en zijn advocaat dient in eerste instantie de advocaat te worden benaderd.

 2. Indien een geschil tussen cliënt en advocaat blijft bestaan, kan een klacht worden ingediend conform de kantoorklachtenregeling. Als een cliënt ontevreden is over (het resultaat van) de afhandeling van de klacht, kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur. Dit is echter wel gelimiteerd tot een bedrag van 10.000 euro.

 3. Als de klacht een tuchtrechtelijke aangelegenheid betreft, kan na het doorlopen van de interne klachtenregeling een klacht worden ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement waar de advocaat werkzaam is.

 4. Iedere claim tot het vergoeden van schade of kosten zal daarenboven ook worden doorgeleid aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


Artikel 10: Archivering

 1. Na het einde van de opdracht wordt het dossier van die opdracht nog zeven jaar bewaard in digitale vorm. Alle originele stukken zijn reeds aan de cliënt toegestuurd voor zover het proces dat toeliet. Mochten er zich nog originele stukken op kantoor bevinden na afloop, dan zal de cliënt worden gevraagd deze te komen ophalen binnen 1 maand na einde van de opdracht.

 2. Originele stukken van het proces, waaronder bewijsmiddelen, dienen door de cliënt te worden bewaard voor zover gewenst. De advocaat noch het kantoor hebben hiertoe enige bewaarplicht. Binnen zeven jaar na het einde van de opdracht kan de cliënt een digitale kopie van het hele dossier opvragen tegen kostprijs (waaronder de gespendeerde tijd voor het maken van een kopie).


Artikel 11: Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden en de opdracht is Nederlands recht van toepassing.

 2. Deze algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. De cliënt zal dan de keuze krijgen de nieuwe voorwaarden te accepteren, of de oude reeds eerder wel geaccepteerde voorwaarden te laten blijven gelden.

 3. Bij conflict tussen versies van de algemene voorwaarden, is de laatst overeengekomen versie bindend. Bij een conflict tussen versies op de website en andere bronnen, is de versie zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel geldend.

Algemene voorwaarden

 

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Schakel Advocaten voert uw opdrachten deskundig uit en spant zich ervoor in de meest gewenste resultaten daarin te behalen. Dit kunnen wij echter niet zonder gebruik te maken van uw (bijzondere) persoonsgegevens. U verstrekt ons gegevens via email, de website schakeladvocaten.nl en/of u stelt ons gegevens ter hand. Deze privacyverklaring maakt deel uit van de algemene voorwaarden van Schakel Advocaten.

 

Algemeen

Schakel Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, worden als persoonsgegevens aangemerkt. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan kentekenbewijzen. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkenen wiens persoonsgegevens Schakel Advocaten verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Schakel Advocaten is een kostenmaatschap welke bestaat uit de navolgende entiteiten:

 

 • Schippers Advocatuur                      KvK 17245445

 • Marloes van Zantvoort Advocate    KvK 69052190

 • Advocaat M.E.M. Jacquemard        KvK 68981414

 • Mr. P.A. Blaas                                     KvK 57073791

 • C. Backerra                                        KvK 54653843

 • Advocatenkantoor Van Asten          KvK 69030014

 

Deze privacyverklaring is dan ook van toepassing op al deze entiteiten afzonderlijk en Schakel Advocaten gezamenlijk.

 

Schakel Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Schakel Advocaten veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich eventueel aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van Schakel Advocaten.

 

Doel verwerkingsproces persoonsgegevens

Schakel Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures

 • Innen van declaraties

 • Advisering, bemiddeling en verwijzing

 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

 • Marketing- en communicatieactiviteiten

 • Werving- en selectie

 • Aanvragen subsidies, bijzondere bijstand en gefinancierde rechtsbijstand.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Schakel Advocaten verwerkt de navolgende soorten of categorieën persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt en of uw functie.

 • Contactgegevens zoals postadres, telefoonnummers en/of emailadres

 • Aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijzen, geboortedatum, nationaliteit en de huwelijkse staat

 • Financiële informatie zoals uw bankrekeningnummer

 • Technische gegevens, zoals uw ip-address, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt

 • Persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens

 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen, of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Schakel Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Schakel Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting

 • Uitvoering van een overeenkomst

 • Verkregen toestemming van betrokkenen

 • Gerechtvaardigd belang

 • Bescherming van vitale belangen van betrokkenen

 • Vervulling van een algemeen belang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Schakel Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derden partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het laten uitvoeren van een deskundige-onderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Schakel Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met gerechtelijke procedures of correspondentie met de wederpartij.

 

Daarnaast kan Schakel Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Schakel Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Schakel Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijken diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundige-rapport.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Schakel Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemde veiligheidsniveau te waarborgen. In het geval Schakel Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Schakel Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermmijn persoonsgegevens

Schakel Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor die hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de contactgegevens zoals vermeld op de website. Uw ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Schakel Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Ten einde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en bsn-nummer. Schakel Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Gebruik social media

Voor zover op de website van Schakel Advocaten knoppen/buttons zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals twitter, LinkedIn of Facebook, houdt Schakel Advocaten geen toezicht daarop en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam het privacy-statement van die derden door te lezen.

 

Statistieken en cookies

Schakel Advocaten houdt gebruikersgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Schakel Advocaten verkocht aan derden.

 

Ten einde het gebruiksgemak van de website van Schakel Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Schakel Advocaten op –bijvoorbeeld- uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

Aanpassing privacy statement

Schakel Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. P.A. Schippers.

 

Dit privacy statement is op 25 mei 2018 vastgesteld.