top of page

Informatie

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken, neem vrijblijvend contact met ons op.
 

U kunt uw vraag stellen via het onderstaande contactformulier, dan zullen wij zo spoedig mogelijk reageren. Tijdens kantoortijden zijn wij ook direct bereikbaar via telefoon of email.

Routebeschrijving ‘s-Hertogenbosch

 

Het kantoor is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur.

 

Stationsplein 2

5211 AP ‘s-Hertogenbosch

Postbus 1358

5200 BK 's-Hertogenbosch

 

T  073 6122392

F  073 6145540

info@schakeladvocaten.nl

    j.vanasten@schakeladvocaten.nl

    p.blaas@schakeladvocaten.nl

    m.jacquemard@schakeladvocaten.nl

    m.vanzantvoort@schakeladvocaten.nl

Schakel Advocaten

contactinformatie
contact

Contactformulier

Uw bericht is verzonden.

tarieven

Tarieven

Schakel Advocaten speelt met haar tarieven in op de wensen van de cliënten.

 

Wij werken intensief samen met de Raad voor Rechtsbijstand zodat u ook bij ons terecht kunt wanneer u een laag inkomen heeft en wellicht in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp. Tijdens het eerste gesprek wordt meteen gekeken of u hiervoor in aanmerking komt en hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn.

 

Komt u niet voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking dan zullen we met u bespreken op basis van welk uurtarief wij u kunnen bijstaan. Tijdens het eerste gesprek zal de advocaat dit met u bespreken en u tevens een kostenraming geven. De hoogte van het uurtarief wordt onder meer bepaald door uw inkomen.

Algemene voorwaarden en bepalingen Schakel Advocaten

Algemeen

Schakel advocaten is een handelsnaam van vier advocaten die voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk uitoefenen, mr. M.E.M. Jacquemard, Kvk 6898144,  mr. P.A. Blaas, Kvk 57073791, mr. M.M.J. van Zantvoort, Kvk 69052190, mr. J.J.M. van Asten, Kvk 69030014.

Op alle opdrachten zijn algemene voorwaarden van toepassing.  Deze zijn te raadplegen op schakeladvocaten.nl en worden op verzoek toegezonden.

De advocaat sluit zelfstandig de overeenkomst met de cliënt. De cliënt is de contractspartij van de advocaat die de opdracht van de cliënt heeft aanvaard. Indien noodzakelijk treden de advocaten in elkaars praktijk op als waarnemer. Alle opdrachten worden uitsluitend  aanvaard en uitgevoerd door de advocaat die de opdracht van de cliënt heeft aanvaard. Het samenwerkingsverband Schakel Advocaten, noch de andere aan het samenwerkingsverband verbonden advocaten zijn aan de overeenkomst gebonden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende en nieuwe overeenkomsten tussen de advocaat en cliënt en verder alle (rechts)handelingen van de advocaat met, voor of jegens cliënt, inclusief buitencontractuele verbintenissen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die betrokken zijn bij de vervulling van de opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband.


Relatie Advocaat — Cliënt

De advocaat zal zich inspannen de overeenkomst met cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Cliënt zal aan de advocaat gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan cliënt verstrekte informatie.

Cliënt wordt geacht de opdracht aan door de advocaat te zijnen behoeve ingeschakelde derden te hebben gegeven, onverlet de gedragsregels van de beroepsorganisaties. De advocaat is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens cliënt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

Aansprakelijkheid Advocaten

Op de dienstverlening van de advocaat is de Klachtenregeling van Schakel Advocaten  van toepassing. De   regeling    is te raadplegen op www.schakeladvocaten.nl. Zodra cliënt een mogelijke grond voor een aansprakelijkheid van de advocaat heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is cliënt gehouden om onverwijld, in ieder geval binnen drie maanden, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens de advocaat, schriftelijk aan de advocaat mede te delen op straffe van verval van recht. ledere aanspraak jegens de advocaat vervalt na één jaar nadat de mededeling door cliënt is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. De advocaat is niet aansprakelijk jegens cliënt, zolang cliënt zijn verplichtingen jegens de advocaat niet is nagekomen.

Schakel Advocaten heeft voor iedere advocaat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. ledere aansprakelijkheid van de advocaat, adviseurs en medewerkers in persoon is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de door Schakel Advocaten afgesloten beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. Deze algemene voorwaarden vormen een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van alle aan Schakel Advocaten verbonden advocaten, juristen, adviseurs en medewerkers.

De advocaat en Schakel Advocaten zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van de advocaat gaat nooit verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Anderen dan cliënt kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart de advocaat en Schakel Advocaten voor alle mogelijke aanspraken van derden.

Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen de advocaat en cliënt door middel van elektronische mail en whatsapp met elkaar communiceren. De advocaat en cliënt zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail of whatsapp, op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijkerwijze van hen verwacht mag worden ter voorkoming van risico's, zoals het verspreiden van virussen.


Honorarium

Het honorarium van de advocaat wordt in beginsel berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven. De advocaat is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen.

Betaling van de declaraties van de advocaat dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en in geval van enige tekortkoming van cliënt onverwijld. Cliënt dient tijdig, te weten binnen 30 dagen na factuurdatum, zijn eventuele bezwaren tegen de inhoud van de factuur schriftelijk aan de advocaat kenbaar te maken, bij gebreke waarvan zijn eventuele aanspraken komen te vervallen. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting.

Ingeval door de advocaat werkzaamheden worden verricht ten behoeve van meerdere partijen, zijn zij hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen jegens de advocaat.

Gefinancierde rechtsbijstand

De advocaat zal bij aanvang van de opdracht beoordelen of de cliënt in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De advocaat zal, in het geval de cliënt daarvoor in aanmerking komt, gefinancierde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd, aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien een toevoeging wordt verstrekt zal de advocaat de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage in rekening brengen. Naast de eigen bijdrage kan de advocaat griffierechten, vertaalkosten en overige niet (door de Raad voor Rechtsbijstand) te vergoeden kosten aan de cliënt in rekening brengen. De advocaat zal na de beëindiging van de werkzaamheden een vergoeding bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen. De Raad voor Rechtsbijstand zal op grond van het financiële resultaat van de (rechts)zaak beoordelen of de cliënt alsnog in staat is zelf de kosten van de advocaat te betalen. Afhankelijk van het resultaat kan de toevoeging met terugwerkende kracht worden ingetrokken. In het geval de toevoeging definitief wordt ingetrokken, wordt de cliënt met terugwerkende kracht een uurtarief van € 200,00 exclusief  21 % B.T.W. in rekening gebracht. De advocaat kan in overleg met de cliënt besluiten, ook al komt de cliënt wel in aanmerking voor een toevoeging, geen toevoeging voor de cliënt aan te vragen en op basis van een uurtarief de opdracht uit te voeren. De advocaat zal dit schriftelijk bevestigen.


Overig

Schakel Advocaten noch de advocaten beschikken over een Derdenrekening.

Indien de advocaat of Schakel Advocaten persoonsgegevens verwerken vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Cliënt verleent de advocaat toestemming voor automatische verwerking van door de advocaat en Schakel Advocaten verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens. Op grond van geldende regelgeving is de advocaat onder meer verplicht de identiteit van cliënt en haar eventuele uiteindelijk belanghebbende(n) vast te stellen, en te monitoren ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Cliënt bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens op eerste verzoek te zullen verstrekken.

De advocaat komt geen beroep toe op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten c.q. de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Nederlands recht is met uitsluiting van alle andere mogelijk toepasselijke rechtsstelsels op de overeenkomst van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst zal door geen van partijen enige mededeling aan derden worden gedaan. Deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, Nederland, behoudens indien dwingende wettelijke competentie-regels anders bepalen.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
derdengelden

Beleid derdengelden

Ons kantoor ontvangt geen derdengelden.

 

Ons kantoor ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Worden wij toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgen wij ervoor dat de gelden conform artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur direct naar de rechthebbende worden overgemaakt.

Onder geen enkele omstandigheid ontvangen wij derdengelden op de kantoorrekening.


Wij maken via onze website openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend dat wij geen derdengelden kunnen ontvangen omdat wij niet beschikken over een stichting derdengelden.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyreglement

De advocaat werkzaam binnen het samenwerkingsverband Schakel Advocaten voert uw opdrachten deskundig uit en spant zich ervoor in de meest gewenste resultaten daarin te behalen. Dit kunnen wij echter niet zonder gebruik te maken van uw (bijzondere) persoonsgegevens. U verstrekt ons gegevens via email, de website schakeladvocaten.nl en/of u stelt ons gegevens ter hand. Deze privacyverklaring maakt deel uit van de algemene voorwaarden van Schakel Advocaten.

 

Algemeen

Schakel Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, worden als persoonsgegevens aangemerkt. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan kentekenbewijzen. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkenen wiens persoonsgegevens Schakel Advocaten verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Schakel Advocaten is een kostenmaatschap welke bestaat uit de navolgende entiteiten:

 • Marloes van Zantvoort Advocate    KvK 69052190

 • Advocaat M.E.M. Jacquemard        KvK 68981414

 • Mr. P.A. Blaas                                     KvK 57073791

 • Advocatenkantoor Van Asten          KvK 69030014

 

Deze privacyverklaring is dan ook van toepassing op al deze entiteiten afzonderlijk en Schakel Advocaten gezamenlijk.

 

Schakel Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Schakel Advocaten veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich eventueel aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van Schakel Advocaten.

 

Doel verwerkingsproces persoonsgegevens

Schakel Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures

 • Innen van declaraties

 • Advisering, bemiddeling en verwijzing

 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

 • Marketing- en communicatieactiviteiten

 • Werving- en selectie

 • Aanvragen subsidies, bijzondere bijstand en gefinancierde rechtsbijstand.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Schakel Advocaten verwerkt de navolgende soorten of categorieën persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt en of uw functie.

 • Contactgegevens zoals postadres, telefoonnummers en/of emailadres

 • Aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijzen, geboortedatum, nationaliteit en de huwelijkse staat

 • Financiële informatie zoals uw bankrekeningnummer

 • Technische gegevens, zoals uw ip-address, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt

 • Persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens

 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen, of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Schakel Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Schakel Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting

 • Uitvoering van een overeenkomst

 • Verkregen toestemming van betrokkenen

 • Gerechtvaardigd belang

 • Bescherming van vitale belangen van betrokkenen

 • Vervulling van een algemeen belang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Schakel Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derden partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het laten uitvoeren van een deskundige-onderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Schakel Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met gerechtelijke procedures of correspondentie met de wederpartij.

 

Daarnaast kan Schakel Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Schakel Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Schakel Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijken diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundige-rapport.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Schakel Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemde veiligheidsniveau te waarborgen. In het geval Schakel Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Schakel Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermmijn persoonsgegevens

Schakel Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor die hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de contactgegevens zoals vermeld op de website. Uw ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Schakel Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Ten einde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en bsn-nummer. Schakel Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Gebruik social media

Voor zover op de website van Schakel Advocaten knoppen/buttons zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals twitter, LinkedIn of Facebook, houdt Schakel Advocaten geen toezicht daarop en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam het privacy-statement van die derden door te lezen.

 

Statistieken en cookies

Schakel Advocaten houdt gebruikersgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Schakel Advocaten verkocht aan derden.

 

Ten einde het gebruiksgemak van de website van Schakel Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Schakel Advocaten op –bijvoorbeeld- uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

Aanpassing privacy statement

Schakel Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. M.E.M. Jacquemard.

 

Dit privacy statement is op 25 mei 2018 vastgesteld.

bottom of page